VALDYBOS KREIPIMASIS Į GYVENTOJUS DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

VALDYBOS KREIPIMASIS Į GYVENTOJUS DĖL DUOMENŲ PATEIKIMO

Kaip žinote, gyvename sodininkų bendrijoje, įkurtoje 1959 metais. Įstatymu paaiškinta, kad bendrija yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Bendrijos veiklą organizuoja bendrijos valdymo organas – valdyba. Mūsų bendrijoje kas dveji metai renkama 5 (penkių) narių valdyba, iš kurių renkamas valdybos pirmininkas.

 

Valdybos narius ir valdybos pirmininką iš bendrijos narių renka visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Todėl labai svarbu žinoti kas iš sodininkų ir gyventojų yra bendrijos nariais. Tuo tikslu įstatymas ir bendrijos įstatai nurodo vesti registravimo knygą. Tapimo bendrijos nariu tvarka nustatyta bendrijos įstatų 26 p.:

  1. Bendrijos valdybai teikiamas rašytinis prašymas.
  2. Sodininkas privalo sumokėti stojamąjį nario mokestį.
  3. Artimiausiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime prašymas svarstomas ir paprasta dalyvių balsų dauguma priimamas sprendimas dėl narystės.
  4. Priimti į bendriją nariai registruojami bendrijos narių registravimo knygoje.

Š. m. rugsėjo 5 d. visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl trijų valdybos narių ir valdybos pirmininko išrinkimo buvo Aleksandro Fiodorovo apskųsti. Dabar teisme vyksta teisinis ginčas dėl narystės bendrijoje.

Valdyba vienu iš svarbiausių darbo tikslų iškėlė narystės bendrijoje situacijos išaiškinimui ir teisinio aiškumo atstatymui. Buvo tikrinami spalio 5 d. (mėnuo po rinkimų) valdybai perduoti dokumentai: sodininkų registracijos knyga, gyventojų prašymai priimti į bendrijos narius ir visuotinių bendrijos narių susirinkimų protokolai.

Pasirodo, kad nuo bendrijos įkūrimo nebuvo užvesta įstatymą atitinkanti bendrijos narių registracijos knyga ir tai pastebėta 2017 metais. Užuot surinkus reikalingus duomenis ir dokumentus, buvo pasirinktas lengvesnis kelias – surinktų nuosavybės duomenų nurašymas. Knyga atsirado kone pernakt. Prie daugumos asmenų duomenų ties įstojimo į bendriją data buvo įrašyta „nuo bendrijos įkūrimo“. Taigi 341 asmenys, prie kurių parašyta „nuo bendrijos įkūrimo“, dabar turėtų būti gerokai vyresni nei 90 metų. Vadinamojoje sodininkų registracijos knygoje apstu ir kitų klaidų – supainioti sklypai, pavardės, adresai, yra šiurkščių taisymų, įrašyti mirę žmonės. Toks dokumentas negali būti narystės bendrijoje įrodymu.

Valdyba sutikrino su perduotais dokumentais prašymus priimti į bendrijos narius ir atrado, kad trūksta daug duomenų arba pateikti netikslūs.

Atsižvelgus į šias aplinkybes, valdyba pradeda bendrijos narių registravimo knygos užpildymo procesą.

Kadangi laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymo sutikrintos informacijos viešinti negalime, prašome bendrijos gyventojų siųsti paklausimą, kokie dokumentai apie jų buvimą bendrijos nariu yra pateikti (ar išsaugoti) bendrijos bylose. Prašytume rašyti el. pašto adresu: info@sbpramonesdarbuotoju.lt. Tik tokiu būdu galėsime sudaryti įstatymu reglamentuotą bendrijos narių registracijos knygą.

Primename, kad ir bendrijos nariai, ir ne nariai privalo mokėti lygiai tuos pačius mokesčius (už naudojimąsi bendrijos infrastruktūra, bendro naudojimo objektais ir jų priežiūrą). Bendrijos nariai įgauna teisę aktyviai dalyvauti bendrijos veikloje, dalyvauti ir balsuoti susirinkimuose, būti renkamais į valdybą ir revizijos komisiją.

Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis
www.eisiskiusodai.lt

Komentarai išjungti.