DĖL GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMO (APLINKOS MINISTERIJOS RAŠTAS)

DĖL GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMO (APLINKOS MINISTERIJOS RAŠTAS)

Gerbiami bendrijos gyventojai,
Lietuvos sodininkų draugija atsiuntė informaciją iš Aplinkos ministerijos apie gėlo požeminio vandens gręžinius, jų įteisinimą ir kitus svarbius su šiuo klausimu susijusius dalykus, kuria dabar pasidalinsime.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (toliau – Įstatymas) geriamojo vandens išgavimas, tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas yra savivaldybių institucijų pareiga. Pagal įstatymą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama viešajam geriamojo vandens tiekimui, savivaldybės institucijos iniciatyva turi būti perduodama savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui. Savivaldybė turi galimybę priimti sprendimą, kuris jai tinkamiausias: infrastruktūrinio objekto išpirkimas ar susitarimas dėl perdavimo neatlygintinai. Svarbiausia, kad būtų užtikrintas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų paslaugų teikimas.

Pateiktais viešam svarstymui Įstatymo projektais nesiekiama apmokestinti požeminio vandens išteklių naudotojų, siekis yra, kad visi naudojami gręžiniai būtų identifikuoti, o ištekliai išgaunami teisėtai.

Ministerija primena, kad vadovaujantis Įstatymu savivaldybių institucijos turi siekti, kad pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas. Aglomeracijose turi būti planuojamos centralizuotosios geriamojo vandens tiekimo ir centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos.

Ministerija pažymi, kad teisės aktai neišskiria skirtingo reglamentavimo gyvenvietėms ir sodininkų bendrijoms dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Savivaldybės, organizuodamos nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą gyventojams, turi užtikrinti, kad gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, o nuotekų tvarkymas – aplinkosaugos reikalavimus.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad Įstatyme įtvirtinta savivaldybėms pareiga pakeisti planus ir juose nustatyti aglomeracijų ribas bei iš naujo įvertinti viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas. Keičiant planą turi būti numatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapai (eiga, eiliškumas) ir finansavimas. Plano keitimo procesai yra vieši, visuomenė gali juose dalyvauti bei teikti pasiūlymus, pvz. Seimo teisės aktų informacinės sistemos projektų registravimo posistemėje. Savivaldybės privalo pakeisti infrastruktūros plėtros planus, nustatyti aglomeracijų ribas ir įgyvendinti reikalingą infrastruktūros plėtrą aglomeracijose iki 2023 m.

Pažymima, kad vienas iš kriterijų, kada aglomeracijas privaloma prijungti prie centralizuotų tinklų, yra jų dydis, kai aglomeracijos didesnės kaip 2000 gyventojų ekvivalento.

Visą Aplinkos ministerijos raštą skaitykite čia: http://eisiskiusodai.lt/wp-content/uploads/2021/07/Del-gelo-pozeminio-vandens-gavybos-greziniu-iteisinimo-Aplinkos-ministerijos-rastas.pdf

Valdybos pirmininkas Dalius Gerulaitis, tel. 8 650 50 524

Komentarai išjungti.