PRIVATUMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

SODININKŲ BENDRIJOS „PRAMONĖS DARBUOTOJŲ“

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Sodininkų bendrijos PRAMONĖS DARBUOTOJŲ (toliau – Bendrija) asmens duomenų tvarkymo ir slapukų politika (toliau – Politika) nustato, kaip Bendrijoje yra saugomi bei kitaip tvarkomi Bendrijos narių, darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys bei kaip naudojami slapukai Bendrijos portale.
 2. Asmens duomenys Bendrijoje yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais teisės aktais.

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie duomenų subjektą, kurią pateikia pats duomenų subjektas arba kurią Bendrija gauna iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektą. Tai gali būti duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie su Bendrija sudarytas darbo ar kitokias sutartis ir jų vykdymo istorija bei kt. duomenys, kaip nurodoma šioje Politikoje.
 2. Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo (Bendrijos narys, Bendrijos valdybos narys, asmuo, įsigijęs sklypą Bendrijos teritorijoje, Bendrijos darbuotojas, partneris, tiekėjas, jų atstovas ar kt. asmuo), kurio asmens duomenis Bendrija renka ir toliau tvarko.
 3. Duomenų valdytoja – sodininkų bendrija PRAMONĖS DARBUOTOJŲ, kodas 193151168, buveinės adresas Eišiškių Sodų 1-oji g. 39/2, Vilnius.
 4. Bendrijos portalas – Bendrijos administruojama interneto svetainė adresu WWW.EISISKIUSODAI.LT  ir iš jos pasiekiamas Bendrijos narių savitarnos portalas.
 5. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose.

III SKYRIUS

BENDRIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Bendrija gali rinkti ir tvarkyti tokius Bendrijos narių, darbuotojų bei kitų subjektų asmens duomenis:
  1. Pagrindinius asmens identifikavimo ir kontaktinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, parašas, pareigos, atstovaujama įmonė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, nuotrauka, asmens dokumento duomenys ir kt.;
  2. Duomenis, susijusius su naryste bei veikla Bendrijoje ar sklypų įsigijimu Bendrijos teritorijoje, tokius kaip: narystės laikotarpis, buvimo Bendrijos valdybos nariu laikotarpis, duomenys apie turimą sklypą ir įrenginius jame, nuolatinį gyvenimą Bendrijos teritorijoje, nario mokesčių ir kitų įmokų mokėjimą, neįgalumą (jei taikoma), pensinį amžių (jei taikoma).
  3. Duomenis, susijusius su darbo ar kitokio pobūdžio sutarčių tarp asmens duomenų subjekto ir Bendrijos sudarymu ir/ar vykdymu, tokius kaip: informacija apie išsilavinimą (mokslų baigimo diplomai, kvalifikacijos atestatai ir pažymėjmai, mokymų/kursų baigimo pažymėjimai), kalbų mokėjimą, vairavimo teises, duomenys apie ankstesnes darbovietes, kiti darbo sutartyje ir CV pateikti duomenys, sveikatos istorija (asmens medicininė knygelė), socialinio draudimo numeris, darbo užmokesčio duomenys, darbo laiko apskaitos duomenys, banko sąskaitos duomenys, duomenys apie vaikus (skaičius, gimimo datos), šeiminę padėtį, duomenys apie neįgalumą, pensinį amžių (jei taikoma), informacija apie kvalifikacijos tobulinimą, darbo pareigų pažeidimus ir kt.
  4. Identifikavimo ir veiklos elektroninėje erdvėje duomenis, tokius kaip prisijungimo prie Bendrijos portalo informacija (vartotojo vardas, slaptažodis ir kt.), veiksmų Bendrijos portale istorija, el. pašto paskyra ir joje esantys susirašinėjimo duomenys, Bendrijos svetainės naršymo informacija ir kt.
 2. Bendrija taip pat gali tvarkyti ir kitus nei aukščiau nurodytus asmens duomenis, apie tai informavusi asmens duomenų subjektą.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Rinkdama ir tvarkydama asmens duomenis, Bendrija laikosi šių principų:
  1. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  3. asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
  5. asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  6. asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

 1. Bendrijoje asmens duomenys gali būti tvarkomi toliau nurodytais tikslais:
  1. Bendrijos narių, jų nurodytų papildomų kontaktinių asmenų, Bendrijos valdybos narių asmens duomenys – narystės Bendrijoje administravimo ir narių bei asmenų, įsigijusių sklypą Bendrijos teritorijoje, sąrašo (registravimo knygos) administravimo, Bendrijos nustatytų mokesčių ir įmokų rinkimo (įskaitant skolų išieškojimą), Bendrijos narių (valdybos narių) teisių ir pareigų įgyvendinimo,
  2. Bendrijos darbuotojų asmens duomenys – darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo;
  3. Bendrijos partnerių, tiekėjų, jų atstovų asmens duomenys – sutarčių, kitokių susitarimų ar bendrų projektų su Bendrija sudarymo, vykdymo ir kontrolės;
  4. kitais tikslais, kuriais Bendrija turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškia savo sutikimą, kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrijos teisėto intereso arba kai tvarkyti asmens duomenis Bendriją įpareigoja atitinkami teisės aktai.
 2. Asmens duomenis Bendrija renka ir tvarko esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų (teisinių pagrindų):
  1. duomenų subjektas ketina sudaryti ar sudarė sutartį su Bendrija;
  2. duomenų subjektas davė sutikimą;
  3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrijai kaip duomenų valdytojai taikoma teisinė prievolė;
  4. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrijos kaip duomenų valdytojos arba trečiosios šalies interesų;
  5. Bendrijos darbuotojų specialių kategorijų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai tai būtina profilaktinės ar darbo medicinos tikslais arba tam, kad būtų įgyvendintos specialios teisės darbo ar socialinės apsaugos srityse;
  6. Bendrijos narių specialių kategorijų asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant teisėtą Bendrijos kaip pelno nesiekiančios organizacijos veiklą, kai taikomos tinkamas apsaugos priemones ir duomenys neatskleidžimi už Bendrijos ribų be duomenų subjekto sutikimo.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVIMAS IR TEIKIMAS

 1. Bendrija gali įgalioti jos valdomus asmens duomenis tvarkyti duomenų tvarkytojus, t.y., informacinių technologijų, buhalterinių paslaugų ar kitokių paslaugų teikėjus ar kitus asmenis, kurie Bendrijos valdomus duomenis tvarko Bendrijos nustatytais tikslais ir pagal jos nurodymus.
 2. Jeigu Bendrija įgalioja duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, parenkamas toks tvarkytojas, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių būtų laikomasi.
 3. Su duomenų tvarkytojais Bendrija sudaro rašytinius susitarimus, kuriuose nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, duomenų rūšys ir duomenų subjektų kategorijos bei šalių prievolės ir teisės. Duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrijos nurodymus.
 4. Asmens duomenis Bendrija gali gauti iš pačių duomenų subjektų arba iš trečiųjų šalių.
 5. Bendrijos valdomi duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami esant duomenų subjekto sutikimui arba kitam teisėtam asmens duomenų teikimo pagrindui.
 6. Bendrija gali teikti atitinkamus asmens duomenis valstybinio socialinio draudimo, mokesčių, statistikos institucijoms, VĮ Registrų centrui, apskaitos, darbuotojų sveikatos tikrinimo, darbuotojų saugos, kvalifikacijos tobulinimo, konsultacines, skolų išieškojimo bei teisines paslaugas teikiančioms įmonėms ir asmenims (tokia apimtimi, kiek tai būtina teikiant Bendrijai tokias paslaugas), Bendrijos partneriams, tiekėjams, kitiems asmenims (tokia apimtimi, kiek būtina siekiant palaikyti atitinkamus santykius).
 7. Bendrijos valdomi asmens duomenys duomenų gavėjams, įsikūrusiems už Europos ekonominės erdvės ribų (trečiosiose valstybėse), nėra teikiami.
 8. Bendrija tvarko asmens duomenis tokį laikotarpį, kuris yra būtinas siekiant Bendrijos nustatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų. Nustatant tvarkymo laikotarpį, Bendrija vadovaujasi LR dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje bei kituose teisės aktuose nurodytais saugojimo terminais. Bendrijos portale esančioje nario paskyroje asmens duomenys saugomi tol, kol egzistuoja paskyra, ir vienerius metus po to. Nariui, kuris dvejus metus neatliko jokių veiksmų savo paskyroje, el. paštu ir/ar SMS žinute primenama apie paskyros egzistavimą. Jeigu per du mėnesius po tokio priminimo nario paskyroje nėra atliekamas joks veiksmas ir narys neprašo išsaugoti paskyros, paskyra ir visi joje esantys asmens duomenys yra sunaikinami.

VII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Bendrijoje, turi šias teises:
  1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, kaip tai numato teisės aktai; gauti iš Bendrijos patvirtinimą, kad jo duomenys yra tvarkomi, bei susipažinti su savo asmens duomenimis ir 22 punkte nurodyta informacija;
  2. reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis;
  3. reikalauti, kad Bendrija nedelsdama ištrintų asmens duomenis, jeigu yra teisės aktuose nustatyti pagrindai („teisė būti pamirštam“);
  4. reikalauti, kad Bendrija apribotų asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra teisės aktuose nustatyti pagrindai. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik duomenų subjekto sutikimu arba kitais Reglamente nustatytais atitinkamais pagrindais;
  5. jeigu asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu ar vykdant su juo sudarytą sutartį, duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių;
  6. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrijos interesų, išskyrus atvejus, kai Bendrija įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  7. pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).
 2. Įgyvendindamas Politikos 21.1 punkte numatytas teises, duomenų subjektas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija: a) duomenų tvarkymo tikslais; b) duomenų kategorijomis; c) duomenų gavėjais arba duomenų gavėjų kategorijomis, kuriems buvo arba bus atskleisti duomenys; d) kai įmanoma, numatomu duomenų saugojimo laikotarpiu arba, jei neįmanoma, kriterijais, taikomais tam laikotarpiui nustatyti; e) teise prašyti Bendrijos ištaisyti arba ištrinti duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; f) teise pateikti skundą priežiūros institucijai; g) kai duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius; h) tuo, kad esama teisės aktuose nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui. Bendrija duomenų subjektui pateikia tvarkomų duomenų kopiją.
 3. Duomenų subjektas gali įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises pateikdamas Bendrijai prašymą raštu, el. paštu INFO@SBPRAMONESDARBUOTOJU.LT , kartu su asmens tapatybę liudijančių dokumentų kopijomis (jei to paprašytų Bendrija, siekdama identifikuoti besikreipiantįjį), arba žodžiu, atvykęs į Bendriją ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bendrija, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo privalo atsakyti nepagrįstai nedelsdama, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Tas laikotarpis Bendrijos valdybos sprendimu gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Informacija teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi.

VIII SKYRIUS

ĮGALIOJIMAI TVARKYTI DUOMENIS

 1. Prieigos teisė ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami tik tiems Bendrijos darbuotojams, Bendrijos valdybos nariams ar Bendrijai atitinkamas paslaugas teikiantiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti.
 2. Įgalioti Bendrijos asmenys su duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti jiems suteiktos teisės.
 3. Prieigos teises tvarkyti duomenis automatizuotu būdu Bendrijos portale įgaliotiems asmenims suteikia, naikina ir keičia už informacinių technologijų priežiūrą atsakingas asmuo (Bendrijos valdybos narys).
 4. Bendrijos darbuotojams, Bendrijos valdybos nariams, kuriems suteikta teisė tvarkyti duomenis, organizuojami apmokymai, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, teisinio reglamentavimo pokyčius, Bendrijos realius poreikius ir finansines galimybes.

IX SKYRIUS

PRANEŠIMAI APIE DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS

 1. Įtaręs galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, kiekvienas asmens duomenų subjektas, Bendrijos darbuotojas, Bendrijos valdybos narys ar paslaugų teikėjas privalo apie jį nedelsdamas pranešti Bendrijos valdybos pirmininkui bei pasirūpinti, kad būtų išsaugoti duomenų saugumo pažeidimo aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Bendrijos valdybos pirmininkui turi būti pateikta 30 punkte išvardinta informacija, pateiktina priežiūros institucijai. Bendrijos valdybos pirmininkas kartu su Bendrijos valdyba pagal pradinę informaciją sprendžia apie duomenų, kurių saugumo pažeidimas įvyko, svarbą, nustato pažeidimo priežastis ir mastą, įvertina riziką, galimą žalą duomenų subjektų teisėms ir veiksmų prioritetus, taip pat užtikrina, kad būtų užkirstas kelias tolimesnei pažeidimo eigai, sumažinta galima žala bei kad pažeidimas ir Bendrijos veiksmai būtų tinkamai dokumentuoti.
 2. Bendrijos valdyba sprendžia dėl pranešimų apie asmens duomenų saugumo pranešimo priežiūros institucijai ir duomenų subjektams būtinumo.
 3. Duomenų saugumo pažeidimo atveju Bendrija nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai sužino apie duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, vadovaudamasi 2018 m. liepos 27 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymu Nr. Nr. 1T-72(1.12.E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ ar jį pakeitusiais teisės aktais, nebent duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys. Šiame pranešime turi būti bent: a) aprašytas duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių; b) nurodyta kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas bei pavardė ir kontaktiniai duomenys; c) aprašytos tikėtinos duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; d) aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Bendrija, kad būtų pašalintas duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemones galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti. Kai ir jeigu informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau nepagrįstai nedelsiant gali būti teikiama etapais.
 4. Bendrija dokumentuoja visus duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus.
 5. Bendrijos duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie duomenų saugumo pažeidimą, nepagrįstai nedelsdamas apie tai praneša Bendrijai.
 6. Kai dėl duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrija nepagrįstai nedelsdama praneša apie duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui. Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba aprašomas duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir pateikiama bent: a) kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys; b) tikėtinos duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; c) priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis Bendrija, kad būtų pašalintas duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemones galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti. Pranešimo duomenų subjektui nereikalaujama, jeigu įvykdomos bet kurios toliau nurodytos sąlygos: a) Bendrija įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos priemonės taikytos duomenims, kuriems duomenų saugumo pažeidimas turėjo poveikio, visų pirma tas priemones, kuriomis užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su duomenimis, jie būtų nesuprantami, pavyzdžiui, šifravimo priemones; b) Bendrija vėliau ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; c) tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų. Tokiu atveju vietoj to apie tai viešai paskelbiama arba taikoma panaši priemonė, kuria duomenų subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai.

X SKYRIUS

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 1. Bendrijoje įgyvendinamos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, vadovaujantis LR valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintomis tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gairėmis asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams.
 2. Duomenys Bendrijoje turi būti tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenų subjektas praneša apie jų pasikeitimą arba kitokiu būdu gavus informacijos apie asmens duomenų pasikeitimus. Duomenų tikslinimą atlieka turintis įgaliojimus tvarkyti atitinkamus duomenis asmuo. Duomenys turi būti sunaikinami pasibaigus duomenų saugojimo terminams ar kitais teisės aktuose arba Politikoje nustatytais pagrindais.

XI SKYRIUS

SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias interneto svetainės, taip pat ir Bendrijos portalo, lankytojo naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės (portalo) ir išsaugo įrenginyje. Slapukai leidžia Bendrijos portalui prisiminti informaciją apie lankytojo naršymo veiksmus bei nustatymus, kad lankytojas galėtų naudotis visu Bendrijos portalo funkcionalumu, o kiti apsilankymai portale būtų paprastesni ir naudingesni.
 2. Bendrijos portalo lankytojas gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Nesutinkant, kad į kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galima pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų portalo funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie portalo. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 3. Bendrijos portale naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/ paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_gaAnalitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.Klientui apsilankius interneto svetainėje2 metus
_gatAnalitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje.Pirmo apsilankymo metu1 min
_gidAnalitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.Klientui apsilankius interneto svetainėje24 val.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už Politikos įgyvendinimą, jos vykdymo kontrolę yra atsakinga Bendrijos valdyba.
 2. Bendrijos darbuotojai su Politika supažindinami pasirašytinai ar el. paštu.
 3. Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus arba pasikeitus atitinkamam teisiniam reguliavimui ir, esant poreikiui, atnaujinama.

__________________________________